Program Wychowawczy

Data wpisu: .

Koncepcja pracy szkoły

 

Absolwent naszej szkoły:

 • jest osobą wykształconą, otwartą na wiedzę i otaczający go świat,
 • odznacza się tolerancyjnością, aktywnością, uczciwością, życzliwością,
 • potrafi rozsądnie spędzać czas wolny,
 • godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę,
 • ma określone zainteresowania, które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.

W zakresie kształcenia:

 • Szkoła Podstawowa w Porąbce to szkoła funkcjonująca w małym, wiejskim środowisku – żadne z naszych dzieci nie jest anonimową osobą. Promujemy indywidualne podejście do ucznia.
 • Dbamy o ucznia zdolnego, przeciętnego i mającego kłopoty w nauce.
 • Stosujemy aktywne metody nauczania dążąc do kształtowania samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
 • Realizujemy nowe programy nauczania.
 • Stosujemy czytelny dla uczniów i rodziców system oceniania.
 • Kształcimy umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną.   Posiadamy salę komputerową i centrum multimedialne, które pozwalają na korzystanie z licznych programów multimedialnych oraz Internetu. 
 • Staramy się rozbudzać wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia.
 • Przygotowujemy wychowanków do wejścia na kolejne stopnie edukacji.

W zakresie wychowania:

 • Jesteśmy trzecim filarem - obok domu rodzinnego i kościoła - kształtującym tolerancyjność, życzliwość, uczciwość.
 • Wzmacniamy przywiązanie do tradycji, przynależność regionalną, a jednocześnie tożsamość europejską. Uczymy poszanowania demokratycznych wartości oraz praw dziecka i człowieka.
 • Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

W zakresie opieki:

 • Współpracujemy z domem rodzinnym oraz instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
 • Racjonalnie wykorzystujemy czas wolny ucznia.
 • Oferujemy zajęcia pozalekcyjne.
 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

Nauczyciel:

 • Doskonali swój warsztat pracy, dokształca się.
 • Traktuje ucznia indywidualnie.
 • Ma dla ucznia czas nie tylko w godzinach pracy.
 • Wspomaga rodziców w trudnym procesie wychowania dziecka.
 • Jest twórczy, sprawiedliwy, kompetentny.

 

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2012/13:

 1.      Praca z uczniem zdolnym.

 2.      Rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.

 3.      Kompetentny uczeń – realizacja projektu.

 PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2012/13:

 1.      Praca z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

 2.      Pasja, tradycja, regionalizm - jubileusz stulecia szkoły.

 3.      Indywidualizacja nauczania – realizacja projektu.

 PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2013/14:

 1.      Bezpieczeństwo uczniów – realizacja szkolnej akcji „Bezpieczna przerwa”.

 2.      Motywowanie uczniów do nauki.

 3.      Rozwijanie sportowych zainteresowań dzieci – zajęcia pozalekcyjne i współpraca z Parafialnym Klubem Sportowym „Millenium”.

 4.      Promujemy zdrowie - realizacja programów „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”.

 

Cel główny

Cele operacyjne

     ZADANIA            

Osoby

odpowiedzialne

 

Termin

Ewaluacja

Tworzenie życia szkolnego

Tworzenie obrzędów szkolnych

1.       Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.

2.       Święto patrona szkoły.

3.       Udział pocztu sztandarowego
w uroczystościach szkolnych
i środowiskowych.

4.       Dzień Sportu (1 czerwca).

5.       Powitanie wiosny (21 marca).

6.       Pożegnanie klas VI .

SU, dyr., wych.

N wg KI

SU.

Opiekun SU,

SU.

Nauczyciele

N wg KI

Wych. Kl.V

Październik

Luty

Przez cały

rok

Czerwiec

Marzec

Czerwiec

Obserwacja

Udział
w imprezach

Dokumentacja

Zawieranie

kontraktów

1.       Zawieranie kontraktów klasowych.

Wych., N uczący w kl.

I - VI

Wrzesień

Dokumentacja

Szacunek dla dobra wspólnego

1.       Szanujemy siebie wzajemnie poprzez:

-          partnerskie stosunki,

-          szanowanie osobistej i cudzej własności,

-          kulturalne odnoszenie się do siebie,

-          unikanie przemocy, agresji, wyłudzania, zastraszania.

2.       Dbamy o ład , porządek i estetykę szkoły, klas i obejścia budynku.

3.       Udział w akcjach proekologicznych: sprzątanie świata, zbiórka zużytych baterii i innych surowców wtórnych.

Wych. klas, N, pedagog, pracownicy szkoły.

Wych., SU, N plastyki, techniki

N przyrody, bibliotekarz,
wych.

Cały rok

Cały rok

W ramach akcji

Obserwacja zachowań.

Wygląd pomieszczeń szkolnych.

Rejestracja ilości zebranych odpadów

Tworzenie więzi : nauczyciele, uczniowie, rodzice.

1.       Wybór i organizowanie spotkań trójek klasowych.

2.       Organizowanie konsultacji i spotkań wychowawców klas z rodzicami.

3.       Organizowanie spotkań z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca itp.

4.       Organizowanie imprez dochodowych na rzecz szkoły.

5.       Prowadzenie lekcji tzw. otwartych.

6.       Wręczanie listów gratulacyjnych rodzicom wzorowych uczniów.

7.       Zapraszanie rodziców na imprezy organizowane w szkole.

8.       Współpraca z rodzicami przy organizacji szkolnych imprez,
a w szczególności wycieczek.

9.       Uczestniczenie w „Dniu Sportu”
z okazji Dnia Dziecka.

Dyr., wych.

Dyrektor

Wych. klas

Wych. klas

N

Dyrektor

N

Wych. Klas

N wf, dyrektor,

Wrzesień

Przez cały rok

Koniec semestrów  

Maj

Koniec I semestru

W czasie

apelów

Czerwiec

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Tworzenie demokracji  
w szkole.

1.       Ścisła współpraca Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego, opracowywanie wspólnych decyzji.

2.       Działalność Samorządu Uczniowskiego.

3.       Działalność Spółdzielni Uczniowskiej.

4.       Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności.

Nauczyciele, SU, RR

Opiekun SU

Opiekun

Opiekun SKO,

Przez cały

Rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Wychowanie patriotyczne

Regionalizm z dziedzictwem kulturowym.

1.       Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po okolicy (Wołek, Żar, Długie Łąki, zapory wodne, Zasolnica, pomniki przyrody, Izba Regionalna).

2.       Poznawanie i kultywowanie zwyczajów, obrzędów regionalnych religijnych i ludowych (Św.Mikołaj, jasełka, kolędnicy, Marzanna, palmy).

3.       Bibułkarstwo – wykonywanie ozdób światecznych.

4.       Gwara i miejscowe nazewnictwo: poezja, przyśpiewki i legendy.

5.       Spotkania ze sztuką ludową – wystawy w DK

Wych. klas

Wych., N

N plastyki, techniki

N

Wych. klas

IX – VI

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Dokumentacja

Albumy

Kolędowanie

Wystawy

Dokumentacja

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.        Organizowanie imprez związanych z rocznicami historycznymi (Trzeci Maja, 11 Listopada, Dzień Patrona Szkoły).

2.        Wycieczki turystyczne do miejsc związanych z historią narodu.

3.        Sylwetki wielkich Polaków: poeci, uczeni, politycy, żołnierze, artyści (prezentacja twórczości).

4.        Symbole narodowe : godło, hymn, flaga; prezentacje na lekcjach wychowawczych, lekcjach muzyki oraz uroczystościach szkolnych
i środowiskowych.

5.        Wyrabianie postaw obywatelskich poprzez spotkania z policjantem.

6.        Poznawanie przeszłości narodowej na lekcjach różnych przedmiotów.

Wych. klas

Wych. klas

N

N

Dyrektor

Wych. klas

N

XI,II,V

IX – VI

Zgodnie

z progr.

nauczania

Zgodnie

z progr.

nauczania

X -VI

Zgodnie z

programem

nauczania

Konkurs wiedzy o Koperniku

Dokumentacja

Dokumentacja, gazetki, konkursy

Udział w imprezach

Dokumentacja

Dokumentacja

Rozwój moralny

Umiejętność oceny

własnych zachowań

1.     Uczestnictwo dzieci w ustalaniu ocen z zachowania.

2.     Bieżące rozmowy z uczniami
w sprawie zachowania.

3.     Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów – analiza wpisów do dziennika i zeszytu.

4.     Autocharakterystyka ucznia.

Wych. klas

Wych. klas, pedagog, ZW.

N dyżurujący

Wych. klas,

pedagog, ZW

pedagog, poloniści

Koniec semestrów

Cały rok

Cały rok

Zgodnie z programem

Obserwacja

Obserwacja

Ankieta, wypracowanie

Świadome posłuszeństwo ,dyscyplina.

1.     Ukazywanie sensu praw
i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu szkoły i społeczeństwa.

2.     Respektowanie na bieżąco regulaminu ucznia (kary, nagrody).

3.     Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.

4.     Ustalenie dyżurów uczniów w klasie, w sklepiku szkolnym.

5.     Przestrzeganie szkolnej Procedury Pomarańczowych Kart Interwencji

Wych. Klas, pedagog, ZW

SU, Rada pedagog. rodzice

Dyrektor, N

Organizacje uczniowskie, wych. klas

Pedagog, N

Cały rok

Cały rok

Cały rok

IX, X

Cały rok

Dokumentacja

Obserwacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Rozwój intelektualny

Rozszerzanie zainteresowań

1.     Udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań (przedmiotowych, artystycznych).

2.     Współpraca z Domem Kultury :

-          kółka zainteresowań: modelarnia, Zespół Pieśni i tańca „Porąbczanie”, Straż Pożarna - MDP, nauka gry na instrumentach,

-          udział dzieci w imprezach środowiskowych,

3.     Udział dzieci w zajęciach szkolnej świetlicy.

4.     Korzystanie z biblioteki publicznej.

5.     Organizacja wycieczek szkolnych.

6.     Spotkania z ciekawymi ludźmi.

7.     Współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej (rajdy, konkursy, wystawy).

8.     Udział dzieci w zajęciach świetlicy środowiskowo-integracyjnej.

9.     Współpraca z PKS Millenium.

N-le

Wych. klas

N świetl.

 

Wych. klas

Wych. klas

Wych. klas

N świetlicy

Dyrekcja, N wf,

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Dokumentacja

Analiza wytworów

Udział uczniów w imprezach, konkursach, wystawach.

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Umiejętność uczenia się

1.     Systematyczne sprawdzanie wiadomości ucznia pod katem zrozumienia treści i umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

2.     Organizowanie lekcji wychowawczych na temat aktywnego uczenia się.

3.     Organizowanie zajęć pozalekcyjnych doskonalących pisanie i czytanie ze zrozumieniem (projekty).

N przedmiotu

Wych. klas

Wych.

Pedagog, trenerzy projektu

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Dokumentacja (postępy uczniów)

Umiejętność
wypowiadania się

1.       Organizowanie psychodram.

2.       Stosowanie na zajęciach metod aktywizujących.

3.       Organizowanie konkursów recytatorskich.

4.       Wdrażanie do publicznych wystąpień.

N humaniści, wychowawcy

N przedmiotu

N humaniści, logopeda

N humaniści

Wych. Klas, logopeda

Cały rok

Cały rok

Listopad

Cały rok

Dokumentacja (poszerzony zasób słownictwa)

Umiejętność

poszukiwania informacji

1.       Korzystanie z multimedialnego centrum biblioteki szkolnej i gminnej.

2.       Udział w zajęciach informatyki.

3.       Korzystanie ze środków masowego przekazu.

4.       Organizowanie wycieczek.

Bibliotekarz

Wych. klas

Informatyk

Wych. klas

 

Wych. klas

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Dokumentacja

Dokumentacja

Ankieta

Dokumentacja

Kształcenie zdolności kojarzenia
i spostrzegania

Umiejętność koncentracji,

obserwacji, kojarzenia

1.       Stosowanie różnorodnych form
i metod pracy z dzieckiem : wycieczki, doświadczenia, ciekawe gry, zabawy i pomoce dydaktyczne.

2.       Praca z komputerem.

3.       Zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej.

N przedmiotu

Informatyk

Bibliotekarz

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Dokumentacja

Rozmowa

Obserwacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Ćwiczenie pamięci

1.       Konkursy wiedzy:

-          konkursy przedmiotowe

-          ekologiczne

-          „Omnibus” dla klas trzecich.

2.       Organizowanie szkolnego konkursu ortograficznego. Udział laureatów
w konkursie gminnym.

3.       Konkursy:

-          recytatorskie, krasomówcze

-          piosenki

4.       Udział uczniów w apelach – pamięciowe opanowanie tekstu.

SU,

N przedmiotu

N j.pol.

Wych. Klas

Wych. klas

XII – IV

Marzec-kwiecień

Cały rok

Wg KI

Dokumentacja

Kształcenie woli

Pracowitość, wytrwałość, odpowiedzialność,

Konsekwencja, rzetelność.

1.     Systematyczne sprawdzanie zadań domowych.

2.     Powołanie zespołów klasowych do określonych zadań ( np. redakcja gazetki ściennej).

3.     Koordynowanie prac zespołów przez samorząd.

4.     Udział w zajęciach pozalekcyjnych

N przedmiotów

Wych. klas

SU

N,logopeda

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Rozmowa

Dokumentacja

Ankieta

Obserwacja

Rozmowa

Obserwacja

Stawianie celów

i osiąganie ich.

1.       Prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi .

2.       Przygotowanie uczniów do wspólnego organizowania wycieczek i imprez klasowych.

3.       Stawianie zadań przez wychowawcę do wspólnej realizacji (np. konkurs czytelniczy, aktywność na lekcji).

N przedmiotu

Wych. klas

Wych. klas

Cały rok

Wg KI

Cały rok

Ankieta

Obserwacja

Rozmowa

Dokumentacja

Rozmowa

Obserwacja

Rozwój duchowy

Myślenie

refleksyjne

1.       Wspólna analiza postaw koleżanek
i kolegów w oparciu o wydarzenia konkretne.

2.       Indywidualne wypowiedzi na temat własnych postaw.

3.       Analiza motywów postępowania bohaterów literackich, filmowych
i historycznych.

4.       Udział w imprezach kulturalnych szkolnych i środowiskowych.

Wych. klas

Wych. klas

N przedmiotu

N przedmiotu

Dyrektor

N przedmiotu

Na bieżąco

Cały rok

Zgodnie z

tematem

lekcji

Cały rok

Rozmowa

Obserwacja

Rozmowa

Dokumentacja

Dokumentacja

(prace dzieci)

Dokumentacja

Obserwacja

Kształcenie postawy twórczej

przez wiarę i kulturę.

1.       Organizowanie uroczystych apeli
z okazji świąt kościelnych, państwowych i innych uroczystości.

2.       Inicjowanie konkursów wiedzy na różne tematy (wiedzy biblijnej, o
patronie szkoły, konkurs plastyczny, ortograficzny, poetycki, muzyczny).

3.       Spotkania z muzyką i udział
w koncertach.

Wych. klas

SU

Chórek,

SU

Wych. klas

N przedmiotu

N muzyki

W czasie świąt
i urocz.

XII, II

Cały rok

Obserwacja

Dokumentacja

Udział
w konkursach

Dokumentacja

Dokumentacja

Ukierunkowywanie uczuć i emocji.

Kształtowanie
wrażliwości uczuciowej

1.       Udział w imprezach szkolnych, pozaszkolnych.

2.       Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

3.       Wykorzystanie dziecięcych zainteresowań zwierzętami
i roślinami, wdrażanie do systematycznej opieki nad nimi.

4.       Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.

5.       Budzenie empatii wobec osób sprawnych inaczej.

Wych. klas

Wych. klas

N przedmiotu

Wych. klas

SU, PCK

Wych. klas

Cały rok

Cały rok

Okres zimy

Cały rok

Cały rok

Dokumentacja

Fotodokument.

Dokumentacja

Dokumentacja

Rozmowa

Dokumentacja

Obserwacja

Umiejętność kontaktowania się

z ludźmi

1.       Systematyczne wdrażanie do stosowania form grzecznościowych.

2.       Stosowanie gier i zabaw integracyjnych oraz inscenizacji scenek dramatycznych.

3.       Udział w wycieczkach, zabawach, konkursach.

4.       Wyciąganie konsekwencji w stosunku do uczniów używających wulgarnych słów i obrażających innych.

Wych. klas

N

N

Wych. klas

Wych. klas

N, pedagog, ZW

Cały rok

Cały rok

V – VI

Obserwacja

Dokumentacja

Rozmowa

Dokumentacja

Opanowanie emocji

przeciwdziałanie agresji

1.       Systematyczna analiza zachowań
i skłanianie do samooceny w oparciu
o konkretne sytuacje oraz prezentacja wzorców zachowań pożądanych.

2.       Szukanie sposobów spokojnego, rzeczowego rozwiązywania konfliktów na przykładzie zainicjowanych sytuacji.

3.       Tworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania na terenie szkoły i w czasie podróży autobusem szkolnym.

4.       Stosowanie procedury „Pomarańczowych kart interwencji” – stop agresji.

5.       Udział w kampaniach: „Szkoła bez przemocy”.

6.       Wykorzystanie szkolnego monitoringu wizyjnego do zwiększania bezpieczeństwa uczniów w szkole, szybkiego interweniowania
w przypadku aktów agresji i przemocy zarejestrowanych przez kamery, wyjaśniania i rozpatrywania tych incydentów przez pedagoga i zespół wychowawczy.

Wych. klas

N przedmiotu

Pedagog, ZW

N przedmiotu

pedagog

N świetlicy

ZW., wychowawcy pracownicy szkoły

Pedagog

ZW.,

pedagog

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok


W ramach akcji

Cały rok

Obserwacja

Rozmowa

Obserwacja

Rozmowa

Dokumentacja


Dokumentacja

PKI

Wychowanie zdrowotne

Kształtowanie sprawności fizycznej

i aktywne spędzanie wolnego czasu

1.       Organizacja lekcji WF i sportowych zajęć pozalekcyjnych.

2.       Zorganizowanie Dnia Sportu.

3.       Udział w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.

4.       Wycieczki turystyczne, rajdy.

5.       Współpraca z LKS w Porąbce.

6.       Współpraca z PKS Millenium.

N WF

N WF

N WF

Wych. klas

N WF

Dyrektor

Cały rok

Wg harm.

imp.sport.

Na bieżąco

Cały rok

Dokumentacja

Testy sprawności

Lokaty w zawodach

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Profilaktyka

zdrowotna

1.       Pogadanki z higienistką.

2.       Współpraca z firmą Johnson & Johnson,.

3.       Prowadzenie zajęć wychowania pro rodzinnego.

4.       Kontrola stanu zdrowia.

5.       Indywidualne zajęcia logopedyczne
dla uczniów.

6.       Organizacja wyjazdów na basen

7.       Współpraca z poradnią w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Higienistka

N przyrody

N przedmiotu

Higienistka

lekarz

Logopeda

n-le w-f

pedagog

Cały rok

XII

Cały rok

Cały rokw ramach akcji i projektów
wg potrzeb

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Wyniki badań lekarskich,
DokumentacjaDokumentacja

Profilaktyka uzależnień

1.       Pogadanki z uczniami.

2.       Spotkania z pedagogiem, ZW
i policjantem.

3.       Oglądanie spektakli teatralnych
i filmów na temat profilaktyki uzależnień.

4.       Konkurs plastyczny promujący zdrowe życie. Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

5.       Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów spożywających alkohol, palących papierosy (zgodnie ze Statutem Szkoły) i PKI.

Wych.klas

Wych.klas

Pedagog, ZW

Wych. klas

Dyrektor

Wych. klas

N plastyki

Dyrektor, wychowawcypedagog ZW

Na bieżąco

Wg potrzeb

Cały rok

IV

Na bieżąco

Dokumentacja

Rozmowa

Ankieta

Dokumentacja

Dokumentacja

Obserwacja

Dokumentacja

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

 

 

OSIĄGNIĘCIA PO KLASIE III

 

 

OSIĄGNIĘCIA PO KLASIE VI

Tworzenie życia

szkolnego

-   aktywnie uczestniczy w życiu klasy ,

-          ma poczucie więzi ze szkołą,

-          bezinteresownie pomaga innym,

-          potrafi ocenić i wybrać kandydata do samorządu klasowego i szkolnego,

-          aktywnie uczestniczy w planowaniu
i organizowaniu życia klasy, szkoły, środowiska,

-          ma poczucie więzi i odczuwa dumę
z faktu reprezentowania szkoły,

-          bezinteresownie pomaga innym,

Wychowanie     patriotyczne

-          wie czym zajmują się rodzice, zna miejsca pracy,

-          ma i świadomie wypełnia obowiązki domowe,

-          zna tradycje rodzinne,

-          włącza się do przygotowywania świąt rodzinnych,

-          zna dzielnicowego policjanta,

-          przejawia zainteresowania działalnością lokalnych organizacji,

-          zna przedstawicieli Rady Rodziców swojej klasy,

-          zna pojęcie ojczyzna i region, środowisko lokalne,

-          zna zwyczaje i obrzędy regionalne
i ludowe, gwarowe nazewnictwo, ludowe przyśpiewki, poezję i legendy,

-          zna położenie geograficzne Polski
w Europie, świecie,

-          zna zwyczaje, tradycje, kulturę wybranych narodów europejskich,

-          zna swoje pochodzenie, przodków
i potrafi ustalić relacje-pokrewieństwo (drzewo genealogiczne),

-          świadomie podejmuje działania na rzecz rodziny,

-          czynnie uczestniczy w świętach rodzinnych,

-          zna przedstawicieli władz lokalnych,

-          wie jaka jest funkcja organizacji lokalnych,

-          zna przewodniczącego rady rodziców,

-          zna historię szkoły,

-          aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty lokalnej,

-          zna walory turystyczne regionu,

-          jest dumny z przynależności do swojego środowiska, regionu,

-          potrafi rekomendować swój region,

-          zna kierunek rozwoju regionu,

-          zna państwa tworzące Unię Europejską,

-          zna główne założenia działalności tej organizacji,

-          widzi potrzebę dobrego opanowania języka obcego,

-          dostrzega wartości płynące
z przynależności do Unii Europejskiej,

-          godnie reprezentuje kraj na zewnątrz,

Rozwój moralny

-          odróżnia dobro od zła,

-          chce być lepszym,

-          podejmuje próby samooceny,

-          potrafi stanąć w obronie słabszego,

-          wie do kogo zwrócić się o pomoc,

-          potrafi współczuć innym,

-          dba o czystość i porządek w klasie
i szkole,

-          prowadzi starannie i czysto zeszyty,

-          zna i szanuje symbole narodowe,

-          potrafi właściwie zachować się w czasie uroczystości państwowych,

-          wie kto jest patronem szkoły,

-          świadomie uczestniczy w świecie wartości ogólnoludzkich,

-          wykazuje dążenie do dobra,

-          potrafi obiektywnie ocenić swoje
i innych postępowanie,

-          potrafi stanąć w obronie słabszego,

-          umie zwrócić się o pomoc
i skorzystać z niej,

-          jest wrażliwy na cierpienie i krzywdę,

-          jest zdolny do empatii,

-          dba o czystość i porządek w klasie
i szkole,

-          prowadzi starannie i czysto zeszyty,

-          zauważa i docenia otaczające go piękno,

-          umie świadomie korzystać z dóbr kultury,

-          umie zadbać o swój wygląd
(w zależności od okoliczności)

-          zna i szanuje symbole narodowe,

-          wie gdzie i kiedy stosuje się te symbole,

-          zna daty świąt państwowych,

-          potrafi właściwie zachować się
w czasie uroczystości państwowych,

-          szanuje miejsca pamięci narodowej,

Rozwój intelektualny

-          dziecko dostrzega przydatność zdobytej wiedzy w życiu,

-          dziecko potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,

-          dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,

-          uczeń wie za co jest nagradzany i karany,

-          rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swoich działań,

-          potrafi wskazać dziedzinę dającą mu najwięcej satysfakcji,

-          potrafi selekcjonować, porządkować zdobyte informacje,

-          potrafi określić przydatność zdobytych informacji do określonego celu,

-          dostrzega wartości swojego działania,

-          wyciąga wnioski ze swoich niepowodzeń,

-          świadomie dąży do określonego celu,

-          określa swoje zamierzenia życiowe,

-          zna i akceptuje swoje obowiązki
i prawa oraz wynikające z nich konsekwencje-zgodnie z regulaminem szkoły,

-          potrafi określić swoje mocne strony,

-          potrafi współzawodniczyć, stosuje zasadę „fair play”, godnie przegrywa.

Wychowanie zdrowotne

-          umie zadbać o czystość ciała,

-          wie jak zdrowo się odżywiać,

-          zna przyczyny chorób zakaźnych
i sposoby zapobiegania,

-          zna zasady higienicznego spożywania posiłków,

-          umie w odpowiedni sposób wykorzystać przerwy śródlekcyjne,

-          bierze udział w zajęciach sportowych i wycieczkach,

-          potrafi okazywać swoje uczucia,

-          rozumie szkodliwość hałasu,

-          wie, że alkohol, nikotyna i narkotyki szkodzą zdrowiu,

-          umie zadbać o czystość ciała,

-          wie jak zdrowo się odżywiać,

-          zna przyczyny chorób zakaźnych
i sposoby zapobiegania,

-          zna sposoby higienicznego spożywania posiłków,

-          zna wartości odżywcze produktów,

-          potrafi estetycznie przygotować zdrowy posiłek,

-          potrafi zaplanować jadłospis dla całej rodziny,

-          radzi sobie z opanowaniem uczuć
i emocji,

-          umie zaplanować swoje zajęcia
i wolny czas,

-          aktywnie spędza wolny czas – przede wszystkim na świeżym powietrzu,

-          umiejętnie korzysta z mediów,

-          wie o wpływie hałasu na zdrowie
i rozwój człowieka,

-          wie o skutkach używania nikotyny, alkoholu i narkotyków,

-          potrafi odmówić,

Rozwój duchowy

-          używa podstawowych form grzecznościowych,

-          wyraża szacunek postawą zewnętrzną,

-          okazuje szacunek innym,

-          wykazuje prawidłowe zachowanie koleżeńskie,

-          bierze udział w imprezach kulturalnych szkolnych
i środowiskowych,

-          utrwalanie nawyków nabytych
w I etapie edukacji:

 • odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych,
 • odpowiedni ubiór,
 • kultura posiłku,
 • kultura słowa,
 • kontrola gestów,
 • punktualność,
 • otwartość,
 • twórcza postawa,
 • koleżeńskość,

-          potrafi nawiązywać przyjaźnie,

Ukierunkowanie uczuć i emocji

-          wyraża swoje uczucia,

-          prezentuje własne zdanie,

-          pomaga innym pokonywać trudności,

-          potrafi cieszyć się sukcesami innych i znosić porażki,

-          potrafi pełnić różne role w grupie,

-          wie do kogo zwrócić się o pomoc,

-          potrafi się skoncentrować,

-          rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań,

-          dostrzega i szanuje odmienność,

-          pomaga osobom niepełnosprawnym i słabszym,

-          szanuje prawa innych,

-          potrafi sprzeciwić się (nie agresywnie), bronić własnego zdania,

-          w sytuacjach konfliktowych nie podnosi głosu,

-          nie używa przemocy czynnej
i słownej,

-          rozpoznaje uczucia,

-          pokonuje trudności,

-          jest zdolny do kompromisu,

-          potrafi współpracować w grupie,

-          dobiera właściwe dla siebie metody uczenia się,

-          stara się przewidzieć skutki własnych działań,

-          gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów,

-          poczuwa się do współodpowiedzialności w grupie,

-          cieszy się z sukcesów, znosi porażki,

-          umie przyznać się do winy,

-          dotrzymuje słowa,

-          docenia pracę pracowników szkoły,

-          rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym,

Kształcenie

woli

-          rozpoznaje swoje możliwości,

-          dokonuje właściwych wyborów w oparciu o swoje predyspozycje,

-          zna osoby i miejsca pomocne w rozwijaniu zainteresowań,

-          świadomie dokonuje wyboru rodzaju aktywności adekwatnego do swoich możliwości,

-          zna miejsca, gdzie można rozwijać swoją wiedzę,

-          ma swój krąg zainteresowań,

Kształcenie zdolności

kojarzenia i spostrzegania

-          aktywnie słucha, umiejętnie rozmawia,

-          zna i rozróżnia urządzenia techniczne,

-          potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych,

-          stosuje się do zakazów i ostrzeżeń,

-          zna bezpieczną drogę do szkoły

-          potrafi wziąć udział w dyskusji,

-          umie stosować argumenty,

-          umie korzystać z urządzeń technicznych,

-          uświadamia sobie niebezpieczeństwo płynące z niewłaściwego korzystania z urządzeń technicznych, elektrycznych, gazowych,

-          potrafi obsługiwać komputer
w zakresie podstawowym,

-          jest rozważny,

Ewaluacja Programu Wychowawczego

Ewaluacja Programu Wychowawczego dokonywana będzie po zakończeniu danego etapu kształcenia.
Zespół Wychowawczy monitorował będzie w procesie ciągłym wdrażanie Programu i każdego roku w czerwcu przestawi Radzie Pedagogicznej wyniki prowadzonych obserwacji i badań oraz wnioski do dalszej pracy.

Formy ewaluacji programu wychowawczego:

-          dyskusja na spotkaniu Rady Pedagogicznej (np. nad sprawozdaniem z działalności samorządu, zespołu wychowawczego),

-          ankiety i rozmowy z uczniami i rodzicami,

-          przedstawienie Radzie Rodziców wyników ewaluacji Programu Wychowawczego, uwzględnienie wniosków i inicjatyw rodziców.