Program Wychowawczy

Data wpisu: .

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PORĄBCE

 1. CEL WYCHOWANIA

Celem wychowania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika jest wszechstronny rozwój osobowy i kształtowanie takiego człowieka, który szanuje siebie, otaczających go ludzi i jest otwarty na świat zewnętrzny, potrafi samodzielnie myśleć, sprawnie działać, umie pracować w zespole i żyć zgodnie z innymi i dla innych.

II. MISJA SZKOŁY

Moja szkoła moim drugim domem czyli: bezpieczeństwo, przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, radość i zabawa, twórcze działanie, pozytywne myślenie, poszukiwanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę i rozwijanie własnych pasji, zainteresowań i wartości.

III. WIZJA SZKOŁY

Motto pracy wychowawczej w naszej szkole:

Dziecko - wspólne dobro rodziców i szkoły

1. Nasza szkoła jest przyjazna, przygotowuje absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie.

2. Działania szkoły oparte są na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku oraz wzajemnej pomocy; rozwijaniu sfery poznawczej, emocjonalnej, zdrowotnej i społecznej - przy zaangażowaniu uczniów, rodziców, wszystkich pracowników szkoły oraz wsparciu władz lokalnych

3. Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju osobowego.

4. Szkoła przygotowuje dziecko do przyszłego życia.

5. Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna, stosując nowoczesne metody nauczania i wychowania.

6. Szkoła promuje zdrowy styl życia, rozwija sprawność fizyczną ucznia i kształtuje właściwy stosunek do przyrody.

7. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły.

8. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

9. Działania wychowawcze szkoły zmierzają do kreowania postawy dobrego Europejczyka oraz rozwijania tolerancji wobec innych narodów i religii.

10. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami; swoją postawą tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi osobowości ucznia.

IV. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły:

1. Posiada ogólną wiedzę i kluczowe umiejętności przygotowujące go do dalszego kształcenia

2. Jest przygotowywany do pracy indywidualnej i zespołowej.

3. Wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu

4. Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania.

5. Posiada umiejętności społeczne - komunikacji, negocjacji, współpracy, aktywności, zdrowej rywalizacji - i jest asertywny.

6. Jest aktywny i twórczy - podejmuje próby prezentacji i obrony swojego zdania, szanuje tych, którzy mają odmienne poglądy.

7. Uczestniczy w kulturze środowiska, ma świadomość tradycji oraz swojej w niej roli.

8. Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę, piękno natury, szanuje człowieka i środowisko.

9. Uczestniczy w promocji zdrowego stylu życia, dba o rozwój fizyczny i umysłowy.

V. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

Nasza szkoła:

 1. Współpracuje w procesie wychowawczym z domem, środowiskiem rówieśniczym i społecznością lokalną.
 2. Wspiera rodziców dziedzinie wychowania.
 3. Stwarza uczniom możliwości indywidualnego rozwoju.
 4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i indywidualizację procesu lekcyjnego, realizację indywidualnych programów nauczania oraz współdziałanie ze środowiskiem lokalnym.
 5. Umożliwia poznawanie i podtrzymanie kultury i tradycji regionalnych i narodowych.
 6. Rozwija postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich odmienności, kształtuje postawy akceptacji ułomności i odmienności.
 7. Prowadzi profilaktykę ochraniającą uczniów przed przejawami agresji oraz przeciwdziała narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
 8. Propaguje zdrowy styl życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną i kulturalną.
 9. Wdraża do samokontroli i samooceny.
 10. Kształtuje postawy proekologiczne i obywatelskie.
 11. Uczy podstawowych zasad demokracji i samorządności.

VI. ZADANIA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY

Nauczyciel-wychowawca naszej szkoły:

 1. Sprawuje opiekę wychowawczą nad oddziałem w ciągu całego etapu edukacji.
 2. Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie oraz koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu oraz poszczególnych uczniów.
 3. Współpracuje w sprawach wychowawczych dotyczących uczniów z wszystkimi pracownikami szkoły, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem, logopedą, biblioteką, świetlicą oraz pracownikami administracji.
 4. Dąży do wszechstronnego poznawania wszystkich uczniów, otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, poznaje i ustala z rodzicami jego potrzeby opiekuńcze i wychowawcze.
 5. Kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 6. Kształtuje atmosferę dobrej pracy zespołu klasowego oraz podejmuje działania na rzecz integracji klasy, umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym.
 7. Tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowuje do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 8. Pomaga i wspiera uczniów w samodzielnych działaniach na rzecz klasy i szkoły (opieka nad samorządem klasowym, szkolnym, kołami zainteresowań, praca na rzecz środowiska lokalnego).
 9. Otacza opieką dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni i mający trudności w nauce).
 10. Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
 11. Współpracuje z rodzicami w tworzeniu i opracowywaniu planu pracy wychowawczej w klasie.
 12. Wspiera rodziców w procesie wychowania.
 13. Zapewnia uczniom i rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów.
 14. Organizuje spotkania z rodzicami w atmosferze dobrej komunikacji i zrozumienia.
 15. Rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze.
 16. Dba o zgodność oddziaływań wychowawczych z programem szkoły.

VII. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

Motto : Chcesz dobrej szkoły dla swojego dziecka - twórz ją razem z nami.

1. Rodzina i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców. Kierunek działalności wychowawczej w szkole nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców. Wspólnota wpływów wychowawczych rodziców i szkoły może powstać tylko wówczas, gdy spełnione zostaną co najmniej trzy współzależne warunki:

 1. wzajemności - wiąże się ze stałym podziałem obowiązków lub rotacją ról i zadań,
 2. jawności - umożliwia rodzicom sprawdzenie w każdym momencie rzetelności i realności norm, na których opiera się sens współdziałania,
 3. partnerstwa - bazuje na uznaniu równych praw i korzyści rodziców i nauczycieli w procesie wychowania.

2. Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:

 1. czynne wspieranie kadry pedagogicznej w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki,
 2. współdziałanie ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców (udział w Radach Pedagogicznych) i Trójek Klasowych,
 3. wspieranie osiągnięć szkolnych dziecka w domu i łagodzenie jego niepowodzeń edukacyjnych,
 4. zaangażowanie w procesy decyzyjne,
 5. współpraca w procesach organizacyjnych na terenie szkoły (opiniowanie, remonty szkolne, zbiórka pieniędzy, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp.),
 6. uczestnictwo w zebraniach i indywidualnych konsultacjach z wychowawcami i nauczycielami oraz spotkaniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z dyrekcją szkoły (umowy i kontrakty),
 7. wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i szkolnych,
 8. udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,
 9. uczestnictwo w zajęciach (dzielenie się doświadczeniem zawodowym) i w lekcjach otwartych,
 10. wypełnianie ankiet dotyczących pracy szkoły,
 11. udzielanie szkole pomocy materialno-usługowej.

3. Zasady współpracy z rodzicami:

 1. Rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu, udzielanych podczas, wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela, na karcie ocen, w zeszycie uwag.
 2. Partnerstwo we współdziałaniu; wspólne szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych, mające na celu dobro dziecka poprzez:

-        rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka,

-        rozmowy z rodzicami i opiekunami,

-        udzielanie informacji o instytucjach wspomagających szkołę i rodziców w działalności profilaktycznej i leczniczej.

 1. Współpraca z Radą Rodziców
 2. Otwartość szkoły na środowisko lokalne wyrażające się w:

-        przybliżaniu pracy szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, zapraszanie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań z rodzicami i na terenie szkoły,

-        współpracy z samorządem lokalnym.

 1. Poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny, wyrażające się w:

-        tajności obrad Rady Pedagogicznej,

-        tajności korespondencji,

-        tajność informacji dotyczących stanu zdrowia, dysfunkcji itp.,

-        właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami.

 1. Wzajemny szacunek i tolerancja:

-        docenianie starań i pracy szkoły oraz rodziców,

-        słuchanie i reagowanie na słuszne opinie i postulaty rodziców,

-        kultura słowa i bycia we wzajemnych kontaktach,

-        zawieranie i wywiązywanie się z umów,

-        przestrzeganie zatwierdzonych praw (WSO, statuty, regulaminy).

4. Współpraca z rodzicami ma na celu:

 1. poszukiwanie wyjścia z obustronnej izolacji,
 2. przyczynianie się do stworzenia w szkole i poza nią klimatu radości i satysfakcji z uczenia się,
 3. chronienie dzieci w tych sferach życia, które mogłyby wpływać na nie negatywnie,
 4. wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 5. wspieranie przez nauczycieli zaangażowania rodziców w ważnych dla szkoły wydarzeniach,
 6. zaangażowanie się rodziców w rozwiązywanie problemów, jakie nauczyciel ma z dzieckiem w trakcie lekcji,
 7. udzielanie porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

VIII. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

Cele i zadania wychowawcze szkoły realizujemy przez:

 1. stałe, będące podstawą budowania tradycji szkoły imprezy, uroczystości, akcje i wycieczki,
 2. odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów - program wspierania uzdolnień, konkursy, quizy, turnieje, koła zainteresowań, prezentacje prac, Złota Księga Absolwentów,
 3. działalność organizacji szkolnych rozwijających samorządność,
 4. system zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
 5. szkolny program profilaktyki - działania szkoły w przeciwstawianiu się zagrożeniom i patologii,
 6. procedura Pomarańczowych Kart Interwencji, służąca przeciwdziałaniu przemocy i agresji,
 7. szkolny program promocji zdrowia - działania szkoły mające na celu podnoszenie świadomości uczniów co do wpływu na własne zdrowie,
 8. cykliczne akcje środowiskowe,
 9. tematyczny program wychowawczy na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,
 10. kontakty z instytucjami i przedstawicielami społeczności lokalnej,
 11. współpracę z rodzicami,
 12. reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i imprezach środowiskowych,
 13. zajęcia profilaktyczno-edukacyjne,
 14. zajęcia wyrównawcze, wspierające, kompensacyjno-korekcyjne,
 15. zajęcia indywidualne.

A. OBYCZAJE SZKOLNE

Szkoła Podstawowa w Porąbce posiada wypracowaną swoją tradycję i obrzędowość , polegającą na odbywających się w każdym roku szkolnym imprezach takich, jak:

-        uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

-        akcja Sprzątanie Świata,

-        Dzień Chłopca - imprezy klasowe,

-        Dzień Edukacji Narodowej - uroczyste obchody, ślubowanie klas I i pasowanie na ucznia naszej szkoły,

-        Dzień Zdrowego Śniadania,

-        Święto Niepodległości - uroczyste apele szkolne,

-        Andrzejki - wieczór wróżb, zabawy andrzejkowe,

-        uroczystość Wszystkich Świętych - odwiedzanie cmentarzy,

-        Mikołaj w szkole - rozdawanie paczek,

-        Wigilia Bożego Narodzenia - bożonarodzeniowe jasełka, wspólne kolędowanie, wigilie w klasach, impreza środowiskowa, apel szkolny,

-        zabawy karnawałowe,

-        Dzień Babci i Dziadka - w klasach I-III –impreza środowiskowa,

-        Święto Biblioteki, pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki, podsumowanie akcji charytatywnych,

-        Walentynki - poczta walentynkowa i dyskoteka,

-        Dzień Patrona Szkoły - konkursy wiedzy o patronie, plastyczne i recytatorskie,

-        Dzień Kobiet - uroczystości klasowe,

-        Dzień Samorządności – pokaz talentów,

-        Wielkanoc – rekolekcje, konkursy ozdób wielkanocnych, apel, parada dyngusiarzy,

-        Święto Ziemi – apel,

-        Dzień Matki i Dzień Ojca - uroczystości w klasach,

-        Dzień Sportu Szkolnego,

-        obchody Dni Porąbki- impreza środowiskowa, festyn rodzinny,

-        projekty edukacyjne,

-        Zielone Szkoły, wycieczki klasowe i rajdy,

-        uroczyste pożegnanie klas szóstych, komers kończący edukację podstawową,

-        uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego połączone z rozdaniem nagród i świadectw.

-        całoroczna akcja Klasa na Medal,

B. ODKRYWANIE, ROZWIJANIE I PREZENTACJA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

Uczniowie naszej szkoły mogą brać udział w różnych formach aktywności , podczas których mają możliwość odkrywać, rozwijać i zaprezentować swoje zdolności i talenty. Szkoła umożliwia to uczniom poprzez:

-        udział w konkursach i olimpiadach tematycznych (przedmiotowych),

-        udział w corocznym Przeglądzie Artystycznym Zachowaj Trzeźwy Umysł (zespoły taneczne, wokalne, plastyczne i teatralne),

-        szkolny pokaz talentów,

-        udział w corocznych zawodach sportowych zawartych w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego: Sztafetowe Biegi Przełajowe, Czwórbój Lekkoatletyczny, Mini Piłka Koszykowa, Mini Piłka Nożna, Mini Piłka Siatkowa, Mini Piłka Ręczna, Tenis stołowy - na poziomie zawodów szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Powiatowa Liga Szachowa i Powiatowa Liga Pływacka,

-        system wspierania uzdolnień,

-        działalność kół zainteresowań

-        udział klas w projektach edukacyjnych.

C. ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI.

Samorządność w naszej szkole rozwijana jest poprzez działalność Samorząd Uczniowskiego,

Jego praca odbywa się wg samodzielnie wypracowanego przez dzieci planu i polega na:

-        redagowaniu gazetki ściennej i internetowej,

-        organizowaniu: kampanii przedwyborczej, akcji środowiskowych, np. zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, akcja Góra Grosza, szlachetna paczka, zbiórka pieniędzy dla Afryki, zbiórki surowców wtórnych,

-        udziale w akcji Marzycielska Poczta i Dniu Życzliwości,

-        organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych i dyskotek,

-        pełnieniu powierzonych funkcji,

-        wyborze samorządów klasowych i pełnieniu powierzonych funkcji,

-        organizowaniu imprez klasowych,

-        udziale uczniów w pełnieniu dyżurów,

E. ROZWIJANIE WSZECHSTRONNYCH ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW poprzez organizację:

 1. zajęć pozalekcyjnych:

-        zajęć sportowych (w tym zajęć w ramach Parafialnego Klubu Sportowego),

-        kół przedmiotowych, wg załączonego na każdy rok szkolny harmonogramu,

-        koła artystycznego,

-        koła tanecznego,

 1. wyjazdów do kina, teatru, wyjścia do muzeum,
 2. wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,
 3. imprez i uroczystości szkolnych wg załączonego harmonogramu,
 4. konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,
 5. pracy biblioteki i świetlicy szkolnej.

F. DZIAŁANIA SZKOŁY W PRZECIWSTAWIANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGII

 1. W szkole działa Szkolny Zespół Wychowawczy, która tworzy Szkolny Program Profilaktyki.
 2. W szkole funkcjonuje procedura Pomarańczowych Kart Interwencji, która skorelowana jest z WSO.
 3. Wychowawcy klas ściśle współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką i dyrekcją w celu przeciwdziałania agresji i patologii.
 4. Uczniowie z kłopotami dydaktycznymi i emocjonalnymi kierowani są do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Szkoła organizuje apele, konkursy i happeningi poświęcone zagrożeniom zdrowia i bierze udział w akcjach profilaktycznych organizowanych przez środowisko lokalne.
 6. Szkoła organizuje prelekcje dla rodziców na temat profilaktyki zagrożeń w ramach konsultacji.
 7. Szkoła dysponuje czasopismami i literaturą o tematyce wychowawczej.
 8. Szkoła współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego wspierającymi szkołę w tym działaniu.
 9. W szkole został zainstalowany monitoring, który służy poprawie bezpieczeństwa uczniów.

G. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie

Współpraca z:

-        Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-        GKRPA,

-        GOK,

-        OSP,

-        PKS Millenium,

-        LKS Zapora Porąbka,

-        Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Porąbczanie”,

-        Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej i Starostwem Powiatowym poprzez udział w rajdach, wystawach,

-        Klubem Sportowym Kęczanin,

-        Małopolskim Klubem Karate,

-        Ośrodkiem Zdrowia,

Udział w akcjach:

-        Napełniamy Talerzyk,

-        Owoce i Warzywa w Szkole,

-        Szklanka Mleka dla Ucznia,

-        Śniadanie Daje Moc,

H. SZKOŁA PODEJMUJE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

prowadząc:

-        zajęcia logopedyczne

-        zajęcia socjoterapeutyczne

-        zajęcia ogólnorozwojowe

-        zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

-        zespoły dydaktyczno-wyrównawcze,

-        zajęcia sportowe,

-        indywidualne zajęcia dla uczniów,

-        zajęcia wspierające w klasach 1-6,

I. SZKOŁA WSPIERA UCZNIÓW Z RODZIN MAJĄCYCH TRUDNOŚCI FINANSOWE

poprzez:

-        stypendia,

-        współpracę z GOPS,

-        dożywianie,

-        dofinansowanie wycieczek i zielonych szkół,

-        zwolnienie z ubezpieczenia i odpłatności za obiady,

-        akcję „Szlachetna Paczka”,

-        realizację programu wyprawki szkolnej.

J. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi z terenu gminy. Należą do nich:

1. władze lokalne:

-        zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych na uroczystości szkolne,

-        udział przedstawicieli władz lokalnych w zajęciach tematycznych,

-        zapoznanie uczniów z pracą urzędów,

2. Policja i Straż Pożarna:

-        udział w zajęciach i konkursach prowadzonych przez policję na temat: bezpieczeństwa ruchu drogowego i różnych zagrożeń (nieznajomi, złodzieje, bezpańskie zwierzęta),

-        zabezpieczenie przejścia dla pieszych przy szkole,

-        umożliwianie uczniom zdawania egzaminu na kartę rowerową,

-        organizacja wycieczek edukacyjnych do w/w instytucji,

-        zapraszanie przedstawicieli na spotkania z dziećmi w szkole.

3. Placówki kulturalne i oświatowe:

-        współpraca z lokalnymi gazetami „Nasza Gmina”, „Sygnaturka”,

-        udział w zajęciach prowadzonych w Izbie Regionalnej, Gminnej Bibliotece Publicznej

-        udział w konkursach organizowanych przez Dom Kultury, imprezach i happeningach,

-        współpraca z PKS „Millenium” i LKS „Zapora”- udział w imprezach sportowych,

4. Placówki oświatowo-opiekuńcze:

-        współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu pomocy uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu,

-        współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

-        współpraca ze świetlicą integracyjną,

-        współpraca z GOPS

5. Kościół:

-        udział władz Kościoła w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego,

-        wspieranie akcji dożywiania

-        uczestnictwo przedstawicieli Kościoła w rekolekcjach i innych uroczystościach szkolnych

Monitoring i ewaluacja

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga, psychologa. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Wnioski z monitoringu przygotowywane będą na zakończenie każdego roku szkolnego. Pozwoli to na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych. Natomiast ewaluacja przeprowadzona będzie po zakończeniu cyklu.

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja i ocena zachowań.